पार्टनर मिल

भागीदार मिल

ACERINOX

Partner Mill

आपला रुप

Thy rupp2

टीटीएसएस

TTSS

लिस्को

LISCO

युस्को

YUSCO2

वायजेकेजे

YJKJ2

कुशांदागेंग

Kunshandageng

ईएसएस

ESS

बॉक्सिन

Baoxin2

जेएफई

जिस्को

चेंगडे

OUTO

क्यूपीएसएस

पॉस्को

झेडपीएस

टिक्सो

BAOSTEEL

jfe
JISCO
ChengDe
Outo
QPSS
POSCO
ZPSS
TISCO2
BAOSTEEL